บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด

ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านการซื้อ ขายทองรูปพรรณ และเครื่องประดับทองคำ

ช่องทางการติดต่อ email : mayuree@hshfutures.com ,nuttaphon.s@huasengheng.com

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักด้านให้บริการ
 4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2ปี
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 8. สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ

ขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง 96.5% หน้าร้านห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง มีประสบการณ์ด้านการขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และสามารถดูชื่อตราสินค้าบนทองคำได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 2. หากสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด

ผู้นำในด้านการลงทุนทองคำแท่ง โครงการออมทอง เป็นบริษัทนำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่ง และซิลเวอร์ รายใหญ่ของประเทศรวม ถึงรับซื้อทอง ในการส่งหลอมให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล

ช่องทางการติดต่อ email : mayuree@hshfutures.com ,nuttaphon.s@huasengheng.com

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-ขับรถบริการรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

– ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

– มีความชำนาญเรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6-ปวส
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– ทำการเงิน

– เกี่ยวกับทำบิลลูกค้า

– ประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก

– มีใจรักงานบริการ

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส – ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งขายทองคำ

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรการ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ 3-5 ปี

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม-เป็นกะได้

4.มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  พูด  อ่าน  เขียน  ได้เป็นอย่างดี

5.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point

6.มีความรู้ทาง  technical analysis การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7.มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายทองคำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.สามารถรับสาย in และ out กับ ลูกค้าได้ให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

3.เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

4.สามารถกระตุ้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด Save

5.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

6.เข้างานเป็นกะได้ ( เช้า 9.00-18.00 บ่าย 15.00 – 24.00 น) ใจรักงานบริการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส- ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Microsoft office  ได้เป็นอย่างดี
 • หากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์โดยใช้ ASP, ASP.NET ,C#.net ,SQL Server
Skill Required
C# .Net Framework & OOP
MVC
Crystal Report
Javascript (Able to Angular will be an advantage)
Android Programing (Will be an advantage)
iOS Programing (Will be an advantage)

Database Skill
SQL Server
SQL Command & Store Procedure

Other Skill
HTML
CSS
5 Years Experience in Programming Field
Good Team Player
Eager to Learn New Technology
Perform well under pressure

– วางแผนงาน PM, งานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, Fire Alarm ต่าง ๆ ตามที่กำหนด
– วางแผนซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง
– ควบคุมการซ่อมแซม / แก้ไขตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง
– นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ-จัดหาอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
– จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม
– ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์และเครื่องจักร
– ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัคร

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าประเภทโลหะ มีค่าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย sub-broker ซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟ ทองคำ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนขายกองทุนรวมต่างๆ ของบลจ. ชั้นนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ช่องทางการติดต่อ email : mayuree@hshfutures.com ,nuttaphon.s@huasengheng.com

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” ของ TSI
 3. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 5. มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
 6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดได้
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 8. หากมีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับ Gold Futures จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร