นโยบายคุกกี้

(Cookie Policy)

ด้วย กลุ่มบริษัทห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด  บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ  จำกัด และบริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่ในการพัฒนาการบริการซื้อขายทองคำในทุกๆภาคส่วน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าบริการ สร้งความความประทับใจ และรวมไปถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการประกาศใช้นโยบายคุกกี้ขึ้น โดยเมื่อลูกค้าทุกท่านได้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ https://www.huasengheng.com/  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของลูกค้าจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยบริษัทอาจทำการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท รวมถึงการใช้กับแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ รวมถึงเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับซึ่งผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อมูลข่าวสาร ที่ตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการเก็บและนำข้อมูลไปใช้งานจะเป็นไปภายใต้นโยบายฉบับนี้และภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าลูกค้าได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          คุกกี้ (Cookie) หมายถึง text files ที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ (รวมถึงอุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน) ของลูกค้าโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งภายหลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางบนระบบแล้ว คุ้กกี้จะดำเนินการเก็บรวบรวมและจดจำข้อมูลของการใช้งาน website ของลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะทำการปิด Browser นั้น หรือจนกว่าลูกค้าจะทำการปฏิเสธคุ้กกี้

          วัตถุประสงค์การใช้งาน : บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และใช้งานข้อมูลคุกกี้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (:โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม) 

          ประเภทและการใช้งานคุกกี้ : ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทดำเนินการใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าวประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

ประเภท Cookieรูปแบบการใช้งาน
Strictly Necessary Cookies
  • Cookie นี้จะทำให้การทำงานของ website มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานใน website ได้อย่างปลอดภัย โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของลูกค้า แต่หากลูกค้าปฎิเสธการใช้งานในส่วนนี้ อาจทำให้เป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการใช้งาน website ของลูกค้าได้
Required Cookies
  • Cookie นี้จะจดจำรูปแบบการใช้งานบน website ของลูกค้า เพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้บน website
Analytical/Performance Cookies
  • Cookie นี้จะช่วยให้สามารถจดจำและคำนวณปริมาณลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมwebsite เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของ website ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมwebsite โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้บริษัทเข้าใจและนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าสนใจได้เป็นอย่างดี
Functionality Cookies
  • Cookie นี้จะช่วยในการจดจำตัวตนลูกค้าเมื่อมีการกลับมาใช้งาน website อีกครั้ง รวมถึงจดจำการตั้งค่าการใช้งานของลูกค้าบน website เช่น การเลือกใช้ภาษา หรือขนาดของตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
Targeting Cookies
  • Cookie นี้จะบันทึกการเข้าชม website ของลูกค้า บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้ website และเนื้อหาใดๆที่ปรากฏอยู่บนหน้า website ตรงกับความสนใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
Advertising Cookies
  • Cookie นี้จะจดจำการตั้งค่าในการเข้าใช้งานหน้า website และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้า website เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ลูกค้าสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

          การตั้งค่า/การจัดการคุกกี้ : ลูกค้าสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าใน Browser ของท่าน ซึ่งลูกค้าอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้ง Browser ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ลูกค้าอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ website ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทได้ ลูกค้าสามารถลบ และ/หรือปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

ช่องทางการติดต่อบริษัท :

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล hshpdpa@huasengheng.com / เบอร์โทรศัพท์ 02 112 2222

อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 เลขที่ 255-257  แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุกกี้นี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะทำการแจ้งประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.huasengheng.com